อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์


จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ไม่ถึง 100,000 บาท 2.25
ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท 2.50
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75

เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสมุนไพร ชั้น 5 อาคาร 9 โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ได้เข้าพับคุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 6/2565 ในวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม พศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พญ. มยุรา กุสุมภ์ ประธาน

อ่านต่อประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พ.ญ.มยุรา กุสุมภ์ เป็นประธาน

อ่านต่อประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พญ. มยุรา กุสุมภ์ ประธาน

อ่านต่อ

โปรโมชั่นที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อ สอบถามข้อมูล


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

   88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

   02-9510000 ต่อ 99183

   02-58971953

   tcclodmsc@hotmail.com