อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์


จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ไม่ถึง 100,000 บาท

2.25

ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท

2.50

ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป

2.75


เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ID ข่าวประชาสัมพันธ์
110 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
109 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
108 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขยายเวลารับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการจำนวน 1 อัตรา
107 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระดับ 3
103 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
82 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระดับ 3
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระดับ 3
10 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด ส่งประกวดภาพถ่าย ภาพดอกคูน ดอกไม้สัญลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
9 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2566
8 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเจ็บป่วย ครั้งละ 3,000 บาท (ปีละ 1 ครั้ง) เมื่อเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล (เป็นผู้ป่วยใน 3 วันขึ้นไป)
7 บำเหน็จสมาชิกเมื่อเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการ จำนวน 13,000 บาท เมื่อเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 120 เดือนขึ้นไป
6 ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินออมทรัพย์สหกรณ์จากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย สูงสุด 4 ครั้งต่อเดือน สนใจติดต่อยื่นคำขอได้ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
5 ผูกบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์กับธนาคารกรุงไทย ง่ายๆ เพียงยื่นเรื่อง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และสามารถใช้งานได้ภายใน 2 วันทำการ
3 7 ขั้นตอน กับการถอนเงินออมทรัพย์สหกรณ์จากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

กิจกรรมวันที่ 15 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคาร 100ปี การสาธารณสุข

อ่านต่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสมุนไพร ชั้น 5 อาคาร 9

อ่านต่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสมุนไพร ชั้น 5 อาคาร 9

อ่านต่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

อ่านต่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสมุนไพร ชั้น 5 อาคาร 9 โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ได้เข้าพับคุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ติดต่อ สอบถามข้อมูล


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด

   88/7 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   เบอร์โทร 0 2951 0000 ต่อ 99183 , 99184 และ 0 2589 7195 , 0 2951 0094

   02-5897195

   tcclodmsc@hotmail.com